Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

 Флотатори:
» SDAF
» HDAF
» DAF
» SAF

 Винтови филтър преси

 Мембранни системи:
» Нанофилтрационни (NF)
» Обратноосмотични (RO)

 Мембрани и мембранни корпуси

12 Август 2014:
Хлорела в животновъдството

4 Юли 2014:
Хлорела

Флотатори

Флотацията е физико-химичен процес за третиране на силно замърсени отпадъчни води. Използва се главно за третиране на индустриални отпадъчни води или като начален етап при третирането на битово-фекални отпадъчни води. Най-ефективно се пречистват води, съдържащи повърхностноактивни вещества, нефт, нефтопродукти, влакнести материали и други суспендирани и емулгирани вещества с относителна плътност, по-малка или близка от тази на водата.

Флотационното пречистване на отпадъчните води от замърсяващи суспендирани и емулгирани вещества се състои в молекулното прилепване на частиците към газовите (най-често въздушни) мехурчета и изплуването на образуваната система „частица-въздух“ на водната повърхност. По такъв начин водата се освобождава от неразтворените вещества и се избистря, а на повърхността и се образува пенообразен слой, наситен със замърсяващи вещества. Този способ за пречистване е неразделно свързан с диспергирането на въздуха в отпадъчната вода.

Преди флотатора водата преминава през тръбен флокулатор, в който става смесването ѝ с реагенти, служещи за ускоряване на процесите на флокулация и коагулация. Установено е, че по-дребните твърди частици прилепват с по-голяма вероятност към по-дребни газови мехурчета, следователно за извличане на фино-дисперсни частици са необходими по-дребни газови мехурчета. За получаването на тези мехурчета въздух под налягане постъпва в специална помпа, където се смесва с условно чиста вода, след което тази вода (с мехурчета разтворен въздух с големина от 20 до 60 микрона) се смесва с отпадъчната вода, подавана от захранваща помпа, на входа на флотатора.

Използват се следните типове флотатори - SDAF, HDAF, DAF и SAF.

 

Jorsun companyJorsun company

Водеща компания в областта на инженеринга и производството на технологично оборудване за пречистване на силно замърсени индустриални отпадъчни води.