Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» Свилоцел ЕАД, гр. Свищов
» БОР ЧВОР ЕООД, с. Дълбок Извор
» КЕН АД, гр. Стара Загора
» Регионално депо за битови отпадъци, гр. Гоце Делчев
» Конекс Тива ООД, с. Оризово
» Панхим ООД
» Загорка АД, гр. Стара Загора
» ВиК ЕООД, гр. Стара Загора
» Санаториум Света Богородица, с. Наречен
» ВиК АД, КК Златни Пясъци
» Хотел Градина, с. Черноморец
» Митак ООД, с. Ястребово
» Акватерм ООД, Пловдив
» Палфингер Продукционстехник ЕООД, с. Тенево, обл. Ямбол
» Палфингер Продукционстехник ЕООД, с. Тенево, обл. Ямбол
» Топлофикация София

 Пречиствателна станция Миролио Ямбол

БОР ЧВОР ЕООД с. Дълбок Извор

Пречиствателна станция за индустриални отпадъчни води от млекопреработвателната промишленост - прединвестиционни проучвания, проектиране част технологична, реконструкция, монтаж, пуск и наладка. Дебит на отпадъчните води – 250 м3/ден.

В периода от април 2011 до септември 2011, фирма Аква-Био-Хим ООД, в качеството си на главен изпълнител, извърши реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води от преработка на мляко и млечни продукти, собственост на мандра Бор Чвор ЕООД, с. Дълбок Извор. Проектът включваше следните дейности:

» Обследване на съществуващата пречиствателна станция;
» Предпроектни проучвания и предложение за реконструкция;
» Проектиране част „Технологична”;
» Доставка и монтаж на необходимото оборудване;
» КИП и А;
» Провеждане на 72- часови проби приексплоатационни условия;
» Пусково-наладъчни работи;
» Въвеждане в експлоатация и обучение на персонала;
» Достигане на нормите за заустване.

Вече две години пречиствателната станция работи със стабилни резултати, без излизане от нормите за заустване.

 

Kintep Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Една от реномираните китайски фирми, произвеждаща различни видове винтови преси за обезводняване на утайки.