Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» Свилоцел ЕАД, гр. Свищов
» БОР ЧВОР ЕООД, с. Дълбок Извор
» КЕН АД, гр. Стара Загора
» Регионално депо за битови отпадъци, гр. Гоце Делчев
» Конекс Тива ООД, с. Оризово
» Панхим ООД
» Загорка АД, гр. Стара Загора
» ВиК ЕООД, гр. Стара Загора
» Санаториум Света Богородица, с. Наречен
» ВиК АД, КК Златни Пясъци
» Хотел Градина, с. Черноморец
» Митак ООД, с. Ястребово
» Акватерм ООД, Пловдив
» Палфингер Продукционстехник ЕООД, с. Тенево, обл. Ямбол
» Палфингер Продукционстехник ЕООД, с. Тенево, обл. Ямбол
» Топлофикация София

 Пречиствателна станция Миролио Ямбол

Реконструкция, модернизaция и разширение на регионално депо за НО на Община Гоце Делчев

Подобект: "Предварително очистване на инфилтратни води". Това е първата за страната работеща пречиствателна станция за отпадъчни води от инфилтрата на общинско сметище. Средният денонощен дебит на отпадъчни води е около 50 м3. Характеризират се с високо съдържание на разтворени соли, органика, амоний и тежки метали.
Населено място: гр. Гоце Делчев.

Станцията е оразмерена за 50 м3/ден, като водите са с високи нива на амоний (1000-12000 мг/л, органика (над 1000 мг/л по ХПК), разтворени соли (12000-15000 µS). Водите бяха подложени на биологична де и нитрификационна обработка и физико-механично звено за допречистване.
След отлично функциониращите звена за предварителна очистка, водите отговарят на изискванията на доставчика на звено за окончателно пречистване - инсталация за обратна осмоза. Първите резултати от пречистването на смесени инфилтратни води, старо и ново сметище, са много добри.

 

Kintep Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Една от реномираните китайски фирми, произвеждаща различни видове винтови преси за обезводняване на утайки.