Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» Свилоцел ЕАД, гр. Свищов
» БОР ЧВОР ЕООД, с. Дълбок Извор
» КЕН АД, гр. Стара Загора
» Регионално депо за битови отпадъци, гр. Гоце Делчев
» Конекс Тива ООД, с. Оризово
» Панхим ООД
» Загорка АД, гр. Стара Загора
» ВиК ЕООД, гр. Стара Загора
» Санаториум Света Богородица, с. Наречен
» ВиК АД, КК Златни Пясъци
» Хотел Градина, с. Черноморец
» Митак ООД, с. Ястребово
» Акватерм ООД, Пловдив
» Палфингер Продукционстехник ЕООД, с. Тенево, обл. Ямбол
» Палфингер Продукционстехник ЕООД, с. Тенево, обл. Ямбол
» Топлофикация София

 Пречиствателна станция Миролио Ямбол

Пречиствателна станция Миролио Ямбол

Пуск, наладка и оптимизация на биологична пречиствателна станции за промишлени отпадъчни води от текстилната промишленост. Дебит на отпадъчните води – 120 м3/час. Консултации и сервиз.

Предочистка: физико-химично пречистване на повърхностни води – корекция на рН, коагулация и флокулация. Провеждане на лабораторни тестове, избор на технология, проектиране част технологична, пуск и наладка. Дебит на повърхностните води – 50 м3/час.

1. Изходни данни:

Параметър Стойност
Средноденонощен дебит на отпадъчната вода, м3/ден 2500
ХПК, мг/л 500-600
БПК5, мг/л 150-200
Неразтворени вещества, мг/л 250-300
рН 7-10
Температура, °С 25

2. Норми за заустване и постигнати резултати:

Параметър Норми за заустване Постигнати резултати
ХПК, мг/л ≤ 125 40-60
БПК5, мг/л ≤ 50 10-30
Неразтворени вещества, мг/л ≤ 50 20-40
рН 6.5-9.0 7-8

 

Dazhang Filtration Equipment Co.Dazhang Filtration Equipment Co.

Специализирана в проектиране, производство и търговия с разнообразни видове филтър преси и свързаното с тях оборудване.