Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» 12.08.2014: Хлорела в животновъдството.
» 4.07.2014: Хлорела.
» 13.06.2014: Биологично пречистване, допречистване и обеззаразяване на отпадъчните води с помощта на микроводорасли.
» 3.04.2014: Обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ.
» 10.03.2014: Стабилизация на утайките от пречиствателни станции.
» 25.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 2).
» 11.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 1).
» 21.01.2014: Химично пречистване на промишлените отпадъчни води.
» 17.12.2013: Биохимично пречистване на промишлени отпадъчни води.
» 03.12.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 4)
» 22.11.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 3)
» 28.10.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 2)
» 24.09.2013: Реактор с прекъснато действие на работа (SBR - sequencing batch reactor)
» 11.09.2013: Приложение на мембраните в пречистването на отпадъчни води.
» 28.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 3)
» 13.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 2)
» 24.07.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 1)
» 9.07.2013: Възможности на нанофилтрацията за омекотяване на вода.
» 8.07.2013: Анаеробни реактори
» 14.06.2013: Оборудване за ПСОВ-решетки
» 6.06.2013: Мембранни технологии в пречистването на отпадъчни води.
» 31.05.2013: Инсталация за рециклиране на синтетични
смазочно-охлаждащи течности (СОТ) -  Waste Wizard

24 Юли 2013

Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 1)

Специфичните цели на ПСОВ оптимизацията могат да включват някои или част от следните:

» подобрена работа на съоръжението, надеждност, гъвкавост и ефективност;
» намалени капиталови разходи за разширение или модернизиране на съоръжението;
» намалени оперативни разходи, свързани с консумацията на енергия, химикали и труд;
» подобрени оперативни практики.

Най-добрите практики за оптимизация на ПСОВ включват следните елементи:

» установяване целите на оптимизацията;
» оценка на пречиствателната станция за отпадъчни води, за да се установят изходните условия и да се даде приоритет на възможностите за оптимизация, да се определят ограничаващите фактори;
» да се проведе последващо наблюдение, за да се документират предимствата от извършената оптимизация.

Инструментите, които ще се използват за оптимизиране на станцията зависят от това какви са поставените цели:

» Редуциране на енергийните разходи;
» Редуциране на разходите за химикали и реагенти;
» Подобряване надеждността на работа чрез отстраняване на проблеми по експлоатацията;
» Подобряване параметрите на пречистената вода;
» Увеличаване пречиствателния капацитет на съоръжението;
» Намаляване на разходите за работна ръка;
» Намаляване количеството на утайките;
» Редуциране на капиталовите разходи за разширение или модернизиране на съоръжението;
» Намаляване на количеството на излъчваните миризми.

Трябва да се поставят и документират ясни цели преди да се премине към оптимизацията. Целите могат да бъдат качествени или количествени (напр. 15% редуциране на енергията, 25% увеличение на капацитета). Това ще позволи успехът от предприетите мерки да бъде сравнен с поставените цели.
Аерацията е един от основните и енергоемки процеси в анаеробното биологично пречистване на отпадъчни води, консумиращо около 75% от общата енергия, която използва ПСОВ.

 

Dazhang Filtration Equipment Co.Dazhang Filtration Equipment Co.

Специализирана в проектиране, производство и търговия с разнообразни видове филтър преси и свързаното с тях оборудване.

Jorsun company

Водеща компания в областта на инженеринга и производството на технологично оборудване за пречистване на силно замърсени индустриални отпадъчни води.

» Jorsun company е водеща компания в областта на инженеринга и производството на технологично оборудване за пречистване на силно замърсени индустриални отпадъчни води.