Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» 12.08.2014: Хлорела в животновъдството.
» 4.07.2014: Хлорела.
» 13.06.2014: Биологично пречистване, допречистване и обеззаразяване на отпадъчните води с помощта на микроводорасли.
» 3.04.2014: Обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ.
» 10.03.2014: Стабилизация на утайките от пречиствателни станции.
» 25.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 2).
» 11.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 1).
» 21.01.2014: Химично пречистване на промишлените отпадъчни води.
» 17.12.2013: Биохимично пречистване на промишлени отпадъчни води.
» 03.12.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 4)
» 22.11.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 3)
» 28.10.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 2)
» 24.09.2013: Реактор с прекъснато действие на работа (SBR - sequencing batch reactor)
» 11.09.2013: Приложение на мембраните в пречистването на отпадъчни води.
» 28.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 3)
» 13.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 2)
» 24.07.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 1)
» 9.07.2013: Възможности на нанофилтрацията за омекотяване на вода.
» 8.07.2013: Анаеробни реактори
» 14.06.2013: Оборудване за ПСОВ-решетки
» 6.06.2013: Мембранни технологии в пречистването на отпадъчни води.
» 31.05.2013: Инсталация за рециклиране на синтетични
смазочно-охлаждащи течности (СОТ) -  Waste Wizard

28 Октомври 2013

Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 2)

Чрез механичното пречистване се отстраняват неразтворените грубо диспергирани вещества от отпадъчните води. Това по принцип е първият етап от пречистването на водата и се провежда преди физико-химичното и биологичното пречистване. Като самостоятелен и окончателен метод се използва рядко. При него се задържат до 60% от цялата маса на неразтворените вещества, а замърсяванията от органични вещества се понижават от 15 до 35%.
Преди ОВ да постъпи в основните съоръжения за пречистване, тя предварително се прецежда с помощта на решетки и сита. По такъв начин се отстраняват по-едрите примеси, облекчава се нормалната работа на следващите съоръжения. Ефектът на пречистването тук е сравнително нисък, затова по принцип те не се изграждат и използват като самостоятелни съоръжения.
Решетките са първите и задължителни съоръжения в технологичната схема на всяка пречиствателна станция за отпадъчни води.
В зависимост от външната си форма, решетките са три основни вида: правоъгълни (рамкови), дъгови и решетки-дробилки. В зависимост от широчината между прътите те са обикновени (фини) – 5-30 mm и груби – с широчина между прътите – 30-125 mm.

Правоъгълни

Правоъгълните решетки по принцип са метални рамки с успоредно наредени метални пръти, разположени в разширението на довеждащия канал. Прътите се поставят вертикално или за удобство при почистването – под наклон 60-700 спрямо нивото на водния поток. Разстоянието между тях е от 5 до 200 mm, като обикновено се приема 16-20 mm. Скоростта на водите през решетката е от 0.7 до 1.0 m/s.

Напречното сечение на прътите има съществено значение за нормалната и ефективна работа на решетките. Едни от най-употребявани в практиката са прътите с правоъгълно сечение (с размери 10/60 mm). Те задържат по-голямо количество отпадъчни материали, по-рядко се задръстват и имат улеснена експлоатация. За да се намалят хидравличните загуби, входните ръбове на прътите се закръглят. Установено е, че при трапецовидно сечение на прътите (с малката страна по течението) решетките имат по-добро самопречистване и в болшинството случаи по-лесно се поддържат чисти.

Дъгови

Дъговите решетки обикновено се препоръчват при по-големи количества задържани примеси, за отстраняването на които е необходима механизация.

Решетки-дробилки

Решетките-дробилки имат предназначението да задържат и раздробяват намиращите се в отпадъчните води по-едри материали. На големите пречиствателни станции, с производителност 0.5-1.0 млн.m3/d, се предвиждат и се използват напълно автоматизирани специални дробилни апарати, работещи на принципа на нарязване на задържаните отпадъци. Те са с производителност 1-2 t/h и са с благоприятни технико-икономически показатели, поради по-малкия разход на електроенергия.
Отстраняването на задържаните примеси върху решетките обикновено се извършва механизирано, а при сравнително неголеми количества на отпадъците – понякога и ръчно.
Задържаните на решетките отпадъци могат да имат твърде разнообразен състав и количество, в зависимост от вида на ОВ и те могат да бъдат третирани по следните начини:

» да се използват като вторична суровина (напр. задържаните при кожарските заводи вълна и др.);
» да се раздробяват на решетки – дробилки, след което да постъпват в следващите съоръжения, но при това трябва да се има пред вид допълнително получените количества утайки в утаителите и съоръженията за обработване на утайки;
» да се унищожават чрез изгаряне или се заравят на специално определени и съгласувани със съответните органи места.

 

Dazhang Filtration Equipment Co.Dazhang Filtration Equipment Co.

Специализирана в проектиране, производство и търговия с разнообразни видове филтър преси и свързаното с тях оборудване.

Jorsun company

Водеща компания в областта на инженеринга и производството на технологично оборудване за пречистване на силно замърсени индустриални отпадъчни води.