Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» 12.08.2014: Хлорела в животновъдството.
» 4.07.2014: Хлорела.
» 13.06.2014: Биологично пречистване, допречистване и обеззаразяване на отпадъчните води с помощта на микроводорасли.
» 3.04.2014: Обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ.
» 10.03.2014: Стабилизация на утайките от пречиствателни станции.
» 25.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 2).
» 11.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 1).
» 21.01.2014: Химично пречистване на промишлените отпадъчни води.
» 17.12.2013: Биохимично пречистване на промишлени отпадъчни води.
» 03.12.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 4)
» 22.11.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 3)
» 28.10.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 2)
» 24.09.2013: Реактор с прекъснато действие на работа (SBR - sequencing batch reactor)
» 11.09.2013: Приложение на мембраните в пречистването на отпадъчни води.
» 28.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 3)
» 13.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 2)
» 24.07.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 1)
» 9.07.2013: Възможности на нанофилтрацията за омекотяване на вода.
» 8.07.2013: Анаеробни реактори
» 14.06.2013: Оборудване за ПСОВ-решетки
» 6.06.2013: Мембранни технологии в пречистването на отпадъчни води.
» 31.05.2013: Инсталация за рециклиране на синтетични
смазочно-охлаждащи течности (СОТ) -  Waste Wizard

3 Декември 2013

Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 4)

Процес утаяване

Гравитационното делене на грубо дисперсните примеси от отпадъчната вода е един от най-често прилаганите процеси в пречиствателната техника. Докато при битовите отпадъчни води, които имат сравнително постоянен характер той протича нормално, то при промишлените отпадъчни води, редица фактори, произтичащи главно от вида на замърсителите, предизвикват сериозни смущения. В повечето случаи те съдържат богата гама от замърсители с минерален и органичен произход, които нямат постоянни утаителни характеристики. По тези причини утаяването на промишлените отпадъчни води не е обикновен физичен процес, зависещ само от хидравличните параметри, а много по-сложен, при който видът на замърсяващите вещества оказва най-голямо влияние върху неговата ефективност.

Продължителността на процеса на утаяване зависи от едрината на частиците, а така също от физичните, физикохимичните и химични взаимодействия, произтичащи между тях.

Песъкозадържатели

Песъкозадържателите са съоръжения,предназначени за гравитационно задържане само на механични примеси от минерален произход,съдържащи се в отпадъчните води. Съдържанието на пясък в отпадъчните води създава трудности и усложнения в експлоатацията на останалите съоръжения в пречиствателната станция и води до повишаване на стойността на пречистената вода.

В зависимост от посоката и характера на движение на водата се прилагат различни конструкции песъкозадържатели.Те се подразделят на хоризонтални, вертикални и такива с винтово движение на водата. Според начина по който се създава винтовото движение, се подразделят на тангенциални и аерируеми.
Песъкозадържателите се изграждат от стоманенобетонни елементи и са с унифицирани размери.

» Хоризонталните песъкозадържатели са правоъгълни, удължени в план резервоари, в които постъпилата отпадъчна вода намалява скоростта си до 0.3 m/s и при протичането си през тях се освобождава от пясъка. От своя страна те биват с праволинейно и кръгово движение. Времето за престоя на отпадъчните води в песъкозадържателите не трябва да бъде по малък от 30 s.

» Вертикалните песъкозадържатели, поради голямата разлика в количеството на задържания пясък от промяна на дебита, не намират приложение при пречистването на промишлени отпадъчни води.

» Тангенциалните песъкозадържатели имат кръгла форма в план. Движение се постига чрез подаване на отпадъчната вода по допирателната на песъкозадържателя. Те са подходящи за сравнително малки водни количества.

» Аерируемите песъкозадържатели имат правоъгълна удължена форма в план и правоъгълно, трапецовидно или кръгло напречно сечение. Винтовото движение на водата в тях се постига с помощта на пневматични аератори.

Скоростта на движение се поддържа постоянна независимо от колебанието на потока. Постоянната скорост е благоприятна за получаване на пясък с малко съдържание на органични примеси, които се подържат в плаващо състояние. Време престоят на водата в аерируемите песъкозадържатели трябва да бъде 1-1.5 min, а интензивността на аерация - от 3 до 5 m3/m2.h.

Най-широко приложение са намерили аерируемите песъкозадържатели с трапецовидно напречно сечение и наклон на дъното към песъкосъбирателния канал i = 0.2 ÷ 0.4. Желателно е довеждащият канал да се включва от страна на аераторите, а отвеждащият да бъде потопен и разположен срещу центъра на напречното сечение, където се концентрираната основна маса органични замърсявания. Освен основното си предназначение аерируемите песъкозадържатели изпълняват и други функции: да улавят мазнините и всички други замърсители с обемна плътност, по-малка от тази на водата, да обогатяват преминаващата отпадъчна вода с кислород и при добавяне на активна утайка да играят ролята на преаератори.

Утаители

Класически съоръжения за механично пречистване на промишлени отпадъчни води са утаителите. В тях се утаяват неразтворените частици в суспендирано състояние. Според вида на конструкцията и движението на водата, утаителите, които се използват в пречиствателната техника биват хоризонтални, радиални, вертикални. Съществуват и двуетажни утаители, в които едновременно става утаяване и изгниване на утайките.

Според предназначението си и функциите, които имат да изпълняват в технологичната схема на дадена пречиствателна станция, утаителите се разделят на първични и вторични. Оразмеряването на първичните утаители се извършва по данни за кинетиката на утаяване на суспендираните вещества.

» Хоризонтални утаители. Те са правоъгълни резервоари, широчината на които по експлоатационни съображения не надминава 4 до 5 m. За всички хоризонтални утаители се препоръчва спазването на следните условия: L : H = 8 ÷ 20 и широчината B = (2 ÷ 5) H, но не по-голяма от 9 до 12 m.

» Радиални утаители. Представляват кръгли резервоари с голям диаметър и сравнително малка дълбочина, в които суровата отпадъчна вода постъпва през централно разпределено устройство. Прилагат се за средни и големи пречиствателни станции (над 20000 m3/d) за утаяване на битови и различни видове промишлени води.

» Вертикални утаители. Те са резервоари с кръгло или квадратно напречно сечение и конично или пирамидално дъно. Отпадъчната вода постъпва през централна вода с отражател в долния край. За равномерно разпределяне на водното количество по цялото напречно сечение значение има: скоростта на движение в централната разпределителна тръба, съотношението между диаметъра и дълбочината на утаителя и височината на водния слой между централната тръба и отражателя. Количеството и обема на утайките се определят, както при другите утаители. Трябва да се наблюдава само наклонът на стените за шахтата за утайки да не е по-малък от 500.

» Тръбни и ламелни утаители. Високоскоростните тръбни и ламелни утаители са ефикасни съоръжения за пречистване на силно замърсени или коагулирани отпадъчниводи. Процесът на утаяване протича по следният начин. Суровата вода постъпва в разпределителната камера, разположена в долната част на съоръжението; от разпределителната камера водата преминава в тръбната система, където под действието на гравитационните сили и агромерацията на суспендираните вещества става утаяването. Утаените механични примеси се наслагват по долните стени на тръбите и вследствие наклона се плъзгат и натрупват в утаителната част на съоръжението, откъдето през определен интервал от време се отстраняват. Утаената вода излиза отгоре над тръбната система и с помощта на събирателен канал се отвежда към следващото пречиствателно съоръжение на станцията.

» Ламелните утаители се различават от тръбните главно по това, че водата за пречистване постъпва отгоре и се движи надолу заедно с утайките, които се плъзгат по наклонените ламели се натрупват в долната част на съоръжението. Утаената вода се разпределя равномерно в долния край на ламелите в система от тръби, всяка разположена в горната половина на междуламелните пространства. В тях утаената вода се движи отдолу на горе и се събира в горните събирателни улеи на съоръжението.

 

Kintep Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Една от реномираните китайски фирми, произвеждаща различни видове винтови преси за обезводняване на утайки.

Dazhang Filtration Equipment Co.Dazhang Filtration Equipment Co.

Специализирана в проектиране, производство и търговия с разнообразни видове филтър преси и свързаното с тях оборудване.

Jorsun company

Водеща компания в областта на инженеринга и производството на технологично оборудване за пречистване на силно замърсени индустриални отпадъчни води.