Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» 12.08.2014: Хлорела в животновъдството.
» 4.07.2014: Хлорела.
» 13.06.2014: Биологично пречистване, допречистване и обеззаразяване на отпадъчните води с помощта на микроводорасли.
» 3.04.2014: Обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ.
» 10.03.2014: Стабилизация на утайките от пречиствателни станции.
» 25.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 2).
» 11.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 1).
» 21.01.2014: Химично пречистване на промишлените отпадъчни води.
» 17.12.2013: Биохимично пречистване на промишлени отпадъчни води.
» 03.12.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 4)
» 22.11.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 3)
» 28.10.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 2)
» 24.09.2013: Реактор с прекъснато действие на работа (SBR - sequencing batch reactor)
» 11.09.2013: Приложение на мембраните в пречистването на отпадъчни води.
» 28.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 3)
» 13.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 2)
» 24.07.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 1)
» 9.07.2013: Възможности на нанофилтрацията за омекотяване на вода.
» 8.07.2013: Анаеробни реактори
» 14.06.2013: Оборудване за ПСОВ-решетки
» 6.06.2013: Мембранни технологии в пречистването на отпадъчни води.
» 31.05.2013: Инсталация за рециклиране на синтетични
смазочно-охлаждащи течности (СОТ) -  Waste Wizard

21 Януари 2014

Химично пречистване на промишлените отпадъчни води

Пречиствателният ефект се основава на протичане на химична реакция. В зависимост от продуктите на химичната реакция тези методи се разделят на три групи:

» методи, изградени върху протичането на химична реакция, при която замърсяващите вещества се превръщат в неразтворими във вода съединения и се отделят като твърда или течна фаза;
» методи, при които замърсяващите вещества се разрушават до безвредни продукти чрез химично окисление;
» методи, основаващи се на химична реакция, която превръща замърсяващите вещества в безвредни слабодисоцииращи се съединения.

Към първата група се отнасят известните химични методи за отстраняване на редица неорганични йони от промишлените отпадъчни води, като напр. фосфати, арсен, цинк, олово, кадмий, шествалентен хром. Като несмесваща се с водата течна фаза моноестерите след разслояване се отделят от водата и се връщат в производството.

Неутрализация

Често използван химичен пречиствателен метод, основаващ се на образуването на безвредни слабо дисоцииращи се съединения. Неутрализацията представлява реакция между водородни и хидроксилни йони с образуване на вода. Като пречиствателен метод се използва за регулиране концентрацията на водородните или хидроксилните йони в отпадъчните води.

Неутрализацията на кисели отпадъчни води се постига чрез използването на локални реагенти напълно разтворими във вода или частично разтворими в нея. Алкалните реагенти се използват за неутрализация на кисели отпадъчни води винаги в статични условия, т.е. чрез смесване на определен обем от отпадъчната вода с определена доза от реагента. Обезвреждането на киселите води може да се извърши и чрез употребата на трудно разтворими алкални реагенти както в статични, така и в кинетични условия.

Неутрализацията на кисели отпадъчни води в статични условия с варно мляко или суспензии от калциеви или магнезиеви карбонати, има недостатък, който се състои в бавната скорост на неутрализационния процес в сравнение с мигновеното му протичане при разтворимите алкални реагенти. Скоростта на неутрализацията с варно мляко или карбонатни суспензии зависи от размера на частиците и от разтворимостта на получените при неутрализация соли.

Най-икономично неутрализацията се извършва, когато има възможност за взаимна неутрализация на два отделни оттока – киселинен и алкален. Необходимо условие за това е отпадъчните води да не съдържат токсични или взривоопасни вещества.

Влиянието на анионите при неутрализацията се изразява в образуването на трудноразтворими соли с калций и магнезий или бавната скорост на неутрализацията. Определянето на оптималния излишък от реагенти в статични условия се извършва чрез неутрализация на равни обеми отпадъчна вода с различно количество от реагента при еднакво разбъркване, но с различна продължителност.

Окисление

Окислителните методи за пречистване на промишлени отпадъчни води се основават на разрушаване на замърсяващите вещества до безвредни продукти под действието на силни окислители (хлор и негови съединения, озон, калиев перманганат, водороден прекис) или по химично електричен път. Характерно за тези методи е това, че се прилагат за ниски концентрации на замърсяващите вещества.

Хлориране. При третиране на промишлено отпадъчни води отстраняването на молекулярни и йонно разтворени вещества чрез окисляване с натриев хипохлорит е разпространен и евтин пречиствателен метод. Природните и отпадъчните води с разтворените в тях вещества представляват на практика окислително – редукционни системи. Протичането на една окислително – редукционна реакция се определя от стойностите на окислителните потенциали на участващите в реакцията съединения.

Приложение на хлорирането. За промишлените води се препоръчва хлорният двуокис, който поради високия си окислителен потенциал разрушава простите и комплексните цианиди от отпадъчните води на галваничните цехове, окислява фенола и неговите хомолози, като не допуска получаването на хлорфенол.

Озониране. Този окислителен метод е перспективен не само при питейните, но и при промишлените отпадъчни води. Пречиствателният ефект при озонирането се основава на разтворимостта на озона във водата. Друг важен фактор за приложението на озона е неговата стабилност, която намалява с увеличение на съдържанието на соли във водата, pH и температурата. В пречиствателната практика озонирането се препоръчва за до пречистване и обезцветяване на отпадъчни води.

 

Jorsun company

Водеща компания в областта на инженеринга и производството на технологично оборудване за пречистване на силно замърсени индустриални отпадъчни води.

Dazhang Filtration Equipment Co.Dazhang Filtration Equipment Co.

Специализирана в проектиране, производство и търговия с разнообразни видове филтър преси и свързаното с тях оборудване.