Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» 12.08.2014: Хлорела в животновъдството.
» 4.07.2014: Хлорела.
» 13.06.2014: Биологично пречистване, допречистване и обеззаразяване на отпадъчните води с помощта на микроводорасли.
» 3.04.2014: Обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ.
» 10.03.2014: Стабилизация на утайките от пречиствателни станции.
» 25.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 2).
» 11.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 1).
» 21.01.2014: Химично пречистване на промишлените отпадъчни води.
» 17.12.2013: Биохимично пречистване на промишлени отпадъчни води.
» 03.12.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 4)
» 22.11.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 3)
» 28.10.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 2)
» 24.09.2013: Реактор с прекъснато действие на работа (SBR - sequencing batch reactor)
» 11.09.2013: Приложение на мембраните в пречистването на отпадъчни води.
» 28.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 3)
» 13.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 2)
» 24.07.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 1)
» 9.07.2013: Възможности на нанофилтрацията за омекотяване на вода.
» 8.07.2013: Анаеробни реактори
» 14.06.2013: Оборудване за ПСОВ-решетки
» 6.06.2013: Мембранни технологии в пречистването на отпадъчни води.
» 31.05.2013: Инсталация за рециклиране на синтетични смазочно-охлаждащи течности (СОТ) -  Waste Wizard

11 Февруари 2014

Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 1)

Физикохимичното пречистване на отпадъчните води включва методи, които се основават на определени физикохимични явления, протичащи на граничната повърхност между две фази – водата, от една страна, и примесите в нея – от друга. Всяко от тези явления се характеризира със свои закономерности, залегнали в основата на съответните пречиствателни методи.

Най-често използваните методи, при които се осигурява физикохимично пречистване на промишлените отпадъчни води са коагулацията, флотацията, йонообменът, сорбцията и екстракцията.

Към физикохимичните методи до известна степен условно могат да се отнесат електролизата и обратната осмоза.

Определено може да се подчертае, че в страните с висока индустриализация, основна тенденция при пречистването на промишлените отпадъчни води в съвременния етап е използването на пречиствателни схеми с прилагане на химични и физикохимични методи. Тези методи се прилагат за отделни потоци, т.е. за отстраняване на различни компоненти от отпадъчните води на даден цех, група цехове, но не рядко и за съвместно пречистване на общия отток от цялото предприятие.

При пречистването на промишлени отпадъчни води, физикохимичните методи се използват не само за допречистване на биологично пречистени отпадъчни води, но също така и за непречистени промишлени води и в някои случаи напълно заменят биологичното пречистване.

Напоследък физикохимичните методи все по-широко навлизат и в пречистването на битовите отпадъчни води, но за разлика от приложението им при промишлените отпадъчни води, тук те винаги се съчетават с биологично третиране.

В пречиствателните схеми, тези методи се използват в комбинация с механично и биохимично пречистване, прилагат се самостоятелно, най-често в съчетание между принципно различни физикохимични методи или се комбинират с химическо пречистване.

При оборотното използване на промишлените отпадъчни води физикохимичните методи намират широко приложение.

Коагулация

В пречиствателната практика, коагулацията се използва за отстраняване от водата на колоидно разтворени или суспендирани вещества с висока степен на дисперсност, чието просто утаяване или филтруване протича незадоволително. Чрез коагулацията се намалява дисперсността на системата. Това може да се осъществи чрез внасянето на електролити, противоположно заредени колоиди или чрез изменение на някои физични фактори (температура, разреждане, механични въздействия и др.). При пречистването на водата чрез коагулация, от изброените начини почти изключително се използва действието на противоположно заредените колоиди.

Природните и особено отпадъчните води представляват грубо дисперсни хетерогенни системи. Те притежават свойства, до голяма степен съвпадащи с тези на типичните колоидни частици. По тази причина, за коагулационните процеси в природните и отпадъчните води, се отнасят теорията и законите на колоидната химия.

За обяснение на механизма на коагулацията съществува няколко теории, което всъщност показва, че коагулацията е сложен физикохимичен процес. Основата на всички теории е обяснението на ролята на молекулярните сили на привличане и електрическите сили на отблъскване между колоидните частици.

Химична теория. Съгласно тази теория, коагулацията е резултат от образуване на неразтворими соли в двойния електронен слой. Такъв вид коагулация е възможна, но в редки случаи.

Адсорбционна теория. Тази теория разглежда процеса като намаляване на заряда на колоидната частица вследствие непосредствена адсорбция върху част от нея на коагулиращия електролит. Недостатъкът на тази теория е приемането, че различните коагулиращи йони трябва да се адсорбират върху частиците на утайката в еквивалентни количества, че адсорбцията на всички неорганични йони трябва да се изразява с една и съща изотерма. Тъй като опитните резултати не потвърждават тези приемания, адсорбционната теория за коагулацията е била заменена със статично електронната теория.

Статично електронната теория. За разлика от адсорбционната, тази теория се основава на представата за двойния електричен слой. Статично електронната теория обяснява коагулацията като резултат от свиване на двойния електричен слой вследствие прибавянето на електролит към колоидна система, при което общият заряд на повърхността на частиците се запазва.

Физична теория за коагулацията с електролити. Това е най-модерната съвременна теория след коагулацията, която разглежда процеса на два крайни случая. В първия случай коагулирането се дължи на загубване на електричния товар на колоидните частици и коагулацията се означава като "неутрализационна", а във втория случай – процесът се предизвиква от свиване на двойния електричен слой и коагулацията се нарича "концентрационна".

Кинетика на коагулацията. Влияние на различни фактори. При протичането на коагулацията се различават две фази. Първата се означава като скрита коагулация, при която видимо не се забелязва намаляване на степента на дисперсност на системата. С по-нататъшното прибавяне на електролит се достига нестабилно състояние на колоида и се наблюдава образуване на агрегати. Този втори стадий на процеса се нарича "явна" коагулация.

Основните фактори, които влияят върху коагулацията, могат да се разделят на химични и физични.

» Химичен фактор е влиянието на pH, чиято оптимална стойност зависи не само от катиона, използващ се в качеството на коагулант, но също така и от съпътстващия го анион. Влиянието на pH се отразява върху степенната на протичане на хидролизните процеси на използвания коагулант, също и върху хидролизата на колоидните примеси, т.е. оптималната стойност на pH при коагулацията зависи не само от условията за образуване на коагуланта на съответните хидроокиси, но зависи от химичната природа на отстраняваните от водата примеси.
» Физичните фактори, които влияят върху коагулационния процес, са температурата, продължителността и честотата на разбъркване на течността.

Влиянието на температурата е свързано също със скоростта на хидролизния процес на коагулантите, която като всяка химична реакция при ниски температури се намалява.

 

 

Jorsun company

Водеща компания в областта на инженеринга и производството на технологично оборудване за пречистване на силно замърсени индустриални отпадъчни води.

Dazhang Filtration Equipment Co.Dazhang Filtration Equipment Co.

Специализирана в проектиране, производство и търговия с разнообразни видове филтър преси и свързаното с тях оборудване.

Kintep Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Една от реномираните китайски фирми, произвеждаща различни видове винтови преси за обезводняване на утайки.