Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» 12.08.2014: Хлорела в животновъдството.
» 4.07.2014: Хлорела.
» 13.06.2014: Биологично пречистване, допречистване и обеззаразяване на отпадъчните води с помощта на микроводорасли.
» 3.04.2014: Обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ.
» 10.03.2014: Стабилизация на утайките от пречиствателни станции.
» 25.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 2).
» 11.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 1).
» 21.01.2014: Химично пречистване на промишлените отпадъчни води.
» 17.12.2013: Биохимично пречистване на промишлени отпадъчни води.
» 03.12.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 4)
» 22.11.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 3)
» 28.10.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 2)
» 24.09.2013: Реактор с прекъснато действие на работа (SBR - sequencing batch reactor)
» 11.09.2013: Приложение на мембраните в пречистването на отпадъчни води.
» 28.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 3)
» 13.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 2)
» 24.07.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 1)
» 9.07.2013: Възможности на нанофилтрацията за омекотяване на вода.
» 8.07.2013: Анаеробни реактори
» 14.06.2013: Оборудване за ПСОВ-решетки
» 6.06.2013: Мембранни технологии в пречистването на отпадъчни води.
» 31.05.2013: Инсталация за рециклиране на синтетични
смазочно-охлаждащи течности (СОТ) -  Waste Wizard

13 Юни 2014

Биологично пречистване, допречистване и обеззаразяване на отпадъчните води с помощта на микроводорасли

Разширяването на мащабите на производствата и използването на несъвършени технологии води до глобално замърсяване на околната среда. Това се отнася не само за производствата с вредни емисии в хидросферата. В момента пречистването на отпадъчни води се основава на бактериална активност, при която необходимо условие е подаване на въздух, от който за своята дейност бактериите поглъщат кислород и отделят въглероден диоксид в околната среда.

Недостатък на тази система е, че се изразходва голямо количество кислород, за да могат бактериите да разградят всички органични вещества, съдържащи се в отпадъчните води. При тези процеси във въздуха се отделя въглероден диоксид, т.е. съществуващите пречиствателни съоръжения са големи консуматори на кислород и замърсители на въздуха с въглероден диоксид. Бактериалнато пречистване в санитарно отношение не пречиства, а стимулира развитието на патогенни микроорганизми, предизвикващи заболявания при човека и животните (дизентерии, туберкулоза, хепатит и др.). За това свидетелстват честите заболявания, предизвикани от отпадъчни води, попаднали във водопроводните мрежи или във водоемите.

Новите технологии предлагат нови методи за пречистване на отпадъчните води с различни концентрации на замърсяващи вещества в тях, с помощта на щамове от микроводорасли. Екологично това е оправдано, защото тези водорасли за своята дейност поглъщат въглероден диоксид и отделят кислород в атмосферата. Еволюционно тези водорасли са на по-висша степен на развитие от бактериите и поради това много видове се явяват универсални потребители на органични и минерални вещества. Щамът на хлорела може да се използва за биологично пречистване, допречистване и обеззаразяване на всички известни категории отпадъчни води: битови, индустриални и др. При това се достига голямо намаляване на концентрациите на замърсяващи вещества, повече от 90%, а обеззаразяването е на 100%.

С помощта на този щам се достига висока степен на химическо и пълно бактериологично пречистване, независимо от вида на патогенните микроорганизми. При използване на хлорела не е необходима реорганизация или капитално строителство на нови пречиствателни съоръжения. Пречистените и дезинфекцирани отпадъчни води се използват като „зелена“ тор за поливане и наторяване в мелиоративното земеделие.

В използването на хлорела са заложени принципно нови методи за пречистване на отпадъчните води, което позволява да се промени екологичната обстановка и да се създаде надеждна система за оздравяване на околната среда.
Хлорела лесно се култивира и добре се адаптира към условията в биобасейните. Интензивно се развива в промишлени, селскостопански и битови отпадъчни води, като е в състояние да потисне развитието на присъстващите във водата синьо-зелени водорасли.

Хлорела проявява ясно изразени антагонистични свойства към бактерии, гъбички и вируси. Щамът се придържа към условията на монокултурата и притежава имунитет към бактериофаги. В процеса на култивиране на хлорела в отпадъчните води, настъпва тяхното пълно обеззаразяване. В резултат на изкуственото заселване на биобасейните с водорасли се наблюдава тяхното бързо развитие в монокултура. Достатъчно е да се засели биобасейнът веднъж в началото на вегетативния период и синьозелените водорасли в пробите на изхода изчезват. Цялата получена биомаса хлорела напълно се утаява в биобасейните.

Резултати от химически анализ на сурова отпадъчна вода, пречистена отпадъчна вода от пречиствателни съоръжения без изкуствено заселване с водорасли и пречистена отпадъчна вода с изкуствено добавени водорасли се виждат в долупосочената таблица:

Определяни параметри Резултати, мг/дм3
Сурова отп. вода Пречистена отп. вода без добавяне на водорасли Пречистена отп. вода с добавяне на водорасли
1 рН (ед. рН) 7.72 7.32 7.51
2 Разтворени вещества 779 46 39
3 Сух остатък 761 1263 1149
4 Кислород разтворен 1 2 7.1
5 БПК5 232 16 13.7
6 Перманганатна окисляемост 105.6 20.8 16
7 Амониев-йон
(по азот)
75.6 68.7 17.8
8 Хлорен-йон 350 379 307
9 Сулфатен-йон 17.7 22.5 9.1
10 мирис (pts) 3 1 1

Анализът на данните от таблицата показва, че: като резултат от биологичното възстановяване на екосистемите водорасли-биобасейни в третия вид пречиствателни станции, в които се добавят изкуствено водорасли хлорела, освен че се премахва развитието на синьо-зелени водорасли в отпадъчните води, също така се увеличава концентрацията на разтворения кислород 7.1 пъти, намаля се концентрацията на органични замърсители (БПК5) с 16,9 пъти, амониев азот с 4.2 пъти, сулфатният йон с 2.0 пъти.

С използването на щама на Хлорела се получават напълно нови възможности за биологична рекултивация на отпадъчните води, което може значително да подобри ефективността и надеждността на природните съоръжения за биологично пречистване, да отстрани рисковете от "цъфтеж" в резервоара-приемник на отпадъчните води и да се приложи пълна дезинфекция на пречистените отпадъчни води, в резултат на което, да се създаде надеждна система за подобряване на околната среда.

 

Dazhang Filtration Equipment Co.Dazhang Filtration Equipment Co.

Специализирана в проектиране, производство и търговия с разнообразни видове филтър преси и свързаното с тях оборудване.

Kintep Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Една от реномираните китайски фирми, произвеждаща различни видове винтови преси за обезводняване на утайки.